Hoppa till huvudinnehåll

Många företag tror felaktigt att taxonomin inte gäller dem

2023 inleddes med en stor nyhet på den norska finansmarknaden. Den 1 januari trädde nämligen en ny lag i kraft som innebär att EU:s taxonomi för hållbara ekonomiska verksamheter har införlivas med den norska lagstiftningen. Millum är Nordens största inköpssystem för hotell, restauranger och storhushåll och har därmed många kunder som omfattas av rapporteringskravet, och ännu fler som påverkas indirekt av den nya lagen.

Av: Una Tingvik Haave 08.09.2023 13:54

personer-i-moterom

Alla börsnoterade bolag och stora företag (med fler än 500 anställda och bolag som definieras som stora enligt EU:s redovisningsdirektiv) samt banker och försäkringsbolag måste nu rapportera både sina miljömässigt hållbara aktiviteter och i vilken utsträckning deras verksamhet uppfyller kraven i taxonomin. Millum vet att många har svårt att sätta sig in i vilka krav det är som gäller och hur man ska sammanställa den information som måste finnas med i rapporten. Därför har vi beslutat att vi ska erbjuda våra kunder hjälp med detta.

Taxonomin för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter

Både i Norge och inom EU har det tidigare saknats en gemensam definition på vad som ska räknas som hållbar ekonomisk verksamhet. I ett försök att skapa en gemensam syn på vilka verksamheter som är att betrakta som miljömässigt hållbara vid omställningen till en klimatneutral ekonomi inrättade EU 2020 ett klassificeringssystem som beskriver just detta, den så kallade taxonomin.

Enligt taxonomin måste en ekonomisk verksamhet uppfylla tre krav för att räknas som miljömässigt hållbar. Den ska:

 1.  Bidra väsentligt till minst ett av EU:s fastställda klimat- och miljömål:
  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande av avfall och återvinning
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem
 2. Inte orsaka betydande skada för något av de övriga miljömålen
 3. Uppfylla minimikraven för social hållbarhet och styrning

Taxonomin för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter

 

Vad innebär taxonomin för ditt företag?

Har ni, precis som många andra, inte riktigt haft tid att sätta er in i taxonomin? Kanske berörs ni inte direkt av den nya lagen, men det betyder inte att ni kan luta er tillbaka och slappna av.

Många företag berörs nämligen indirekt av de nya bestämmelserna. När det gäller de sociala och styrningsrelaterade aspekterna av taxonomin måste de företag som omfattas av rapporteringskravet inte bara utvärdera den egna verksamheten, utan hela sin leverantörskedja och samtliga affärskontakter.

För matsalar och personalrestauranger som använder Millums inköpssystem kommer detta att få stora konsekvenser. Många av dem som deltar i upphandlingar och konkurrerar med börsnoterade bolag och stora företag måste kunna dokumentera och visa att de uppfyller kraven i taxonomin, för att ha en chans att vinna upphandlingen.

Om de inte redan uppfyller kraven kommer det att vara helt avgörande att de kan bevisa att de har påbörjat förändringsarbetet. Företag som inte lyckas med detta kommer sannolikt att förlora både upphandlingar och affärsrelationer Det leder också till andra ekonomiska konsekvenser. En av de mest omedelbara konsekvenserna av ett lågt resultat i en taxonomibedömning är dyrare finansiering och kapital. Dessutom finns det risk för att vissa kreditgivare nekar kunder med låga taxonomiresultat.

Därför är det viktigt att positionera sig som ett företag som tar miljömässiga och sociala hänsyn. I nuläget och en tid framöver kommer detta att vara ett av de viktigaste kriterierna för att de företag som omfattas av rapporteringskravet ska ingå ett nytt samarbete.

 

Millum underlättar för kunderna genom att samarbeta med aktörer som Factlines och Klimato

Om du som är verksam inom storhushåll tar hjälp av Millum behöver du inte fundera så mycket på den nya lagen och vad den kommer att innebära för din verksamhet. Vi är redo att börja hjälpa dig samla in den information du behöver till dina rapporter. Genom vår samarbetspartner Factlines kan leverantörer som finns med i leverantörsportalen Millum Commerce enkelt dokumentera och redovisa sitt samhällsansvar för inköparna. Det innebär att när du är registrerad som inköpare i vårt system och har valt att använda Factlines verktyg så är jobbet med att säkerställa dina leverantörer i stort sett redan gjort åt dig.

Factlines inledde arbetet med att kartlägga leverantörer åt norska aktörer redan 2012, alltså långt innan taxonomin var aktuell. Dessa företag insåg redan då värdet i att kunna dokumentera att de hade kontroll på såväl miljöfrågorna som de sociala och etiska aspekterna i leverantörskedjan.

Vid en leverantörskartläggning får du hjälp med att göra en systematisk genomgång av verksamheten: du får överblick över vilka områden ni har kontroll på och vilka utmaningar ni eventuellt har. Baserat på denna riskanalys kan ni sedan arbeta målinriktat med både riskbegränsning och förbättringsprojekt. Därefter sker en regelbunden uppföljning och rapportering så att både företaget och kunderna hela tiden är uppdaterade om läget.

Siri Engesæth

VD, Factlines

Factlines är med andra ord den typ av verktyg som krävs för att göra rapporteringen med hänsyn till taxonomin så smidig och tidseffektiv som möjligt.

När det kommer till rapporter rörande taxonomins klimat- och miljömål har Millum tagit fram en lösning som är anpassad efter vår bransch, och därmed våra kunder. De första två klimatmålen handlar om att begränsa och göra anpassningar till klimatförändringar. Därför har vi skapat en modul för att beräkna klimatavtryck för olika rätter och menyer – därmed vet våra kunder hur stor klimatpåverkan den mat de har tänkt servera har. Vi har tidigare ett avtal med RISE om att ladda ner schabloner för koldioxidekvivalenter per produkttyp och har nyligen inlett ett samarbete med svenska Klimato, så att våra kunder har flera olika faktakällor att välja mellan. Både RISE och Klimato har som mål att bidra till lägre klimatpåverkan från livsmedel genom att hjälpa alla slags restauranger att beräkna klimatavtrycket för allt de serverar. De kan också hjälpa företag att nå egna klimatmål genom rapportering och uppföljning. De bidrar också genom att sprida information om matens klimatpåverkan och uppmuntra restaurangbesökarna att välja klimatsmarta alternativ.

 

Hållbara verksamheter är lönsamma i längden

Även om taxonomin är långt ifrån färdigutvecklad arbetar EU kontinuerligt med att utveckla och implementera den. Efter hand kommer taxonomin att utökas till att omfatta flera branscher och företag. Genom att vara proaktiv redan i starten kan företag tidigt positionera sig för att uppfylla kraven för en hållbar verksamhet och dra nytta av det ökande intresset för hållbarhetsfrågor och efterfrågan på hållbara produkter och tjänster.

Kontakta Millums affärsutvecklare Knut Øksby om du vill veta mer om vad Millum kan hjälpa dig och ditt företag med.

Mobil: +47 900 90 064

knut@millum.no